Qisqacha mazmuni
Kreditor (qarzdor) garovga qo'yilgan mol-mulk bilan ta'minlanmagan asosiy qarzni qaytarib berolmasligi natijasida sug'urta qildiruvchiga etkazilgan zararni sug'urtalash.

Sug'urta ob'ekti
Qarz oluvchining to'lovga layoqatsizligi yoki qarz oluvchining Kredit shartnomasi bo'yicha asosiy qarzni to'lash bo'yicha qarzdorning qarzni to'lamasligi munosabati bilan sug'urta qildiruvchi tomonidan sug'urta qilish.

Sug'urta xatarlari
Qarz oluvchining to'lovga layoqatsizligi (bankrotligi) munosabati bilan Sug'urtalovchining zararini olish, Qarz oluvchining Kredit shartnomasiga muvofiq, Soliq egasining asosiy qarzini to'lash majburiyatini bajarmaganligi.